Ana Sayfa
Bölüm Hakkında
Değerlerimiz, Politikalarımız ve Stratejilerimiz

Değerlerimiz, Politikalarımız ve Stratejilerimiz

DEĞERLERİMİZ
Bilimin Evrenselliği
Akademik Özgürlük
Yönetişim
Sürekli Gelişim
Kurumsal Şeffaflık
Paydaşlarla İşbirliği

POLİTİKALARIMIZ

Eğitim-Öğretim Politikamız:

 • Öğrencileri, mesleki becerilerin yanı sıra dünya vatandaşının sahip olması gereken (eleştirel ve yaratıcı düşünebilme, insan haklarına saygılı, etik ilkelere ve sorumluluk bilincine sahip olma gibi) yeterliliklerle ve hayat boyu öğrenme becerisiyle donatacak yetkinlik temelli yenilikçi eğitim modelini benimsemek.
 • Öğrenci odaklı eğitim modeli kurgulanarak başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi yönünde uygulamalar yürütmek.
 • Eğitim-öğretim programları ile araştırma-geliştirme faaliyetleri arasında ilişkiyi uygulamalı eğitimler yönünde güçlendirerek sürdürmek.
 • Bilim ve sanat çalışmalarında tarihimizden gelen mirasın kaybolmaması yönünde eğitim-öğretim uygulamalarını gerçekleştirmek.
 • Eğitim ve öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirerek sürekli olarak iyileştirmek.

Araştırma-Geliştirme Politikamız:

 • Araştırma-geliştirme çalışmalarında bölgesel, ulusal ve uluslararası gereksinimleri ve öncelikleri dikkate almak.
 • Evrensel bilim ve teknolojinin gereği olarak alanında öncü araştırma altyapılarının yer aldığı araştırma merkezleri aracılığı ile araştırma sürecinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Araştırma-geliştirme çalışmalarında dış paydaşlarla (uluslararası, ulusal, kamu kurumları vb.) işbirliklerini güçlendirerek araştırmalara katılımını artırmak.
 • Araştırma-Geliştirme çalışmalarının kurumsal düzeyde bütünleşik olarak yönetilmesi ile kaynak ve altyapının kurumsal hedefler doğrultusunda kullanımını güvence altına almak.

Kalite Politikamız:

 • Kalite uygulamalarıyla ve geliştirdiği yaklaşımlarla öncü olmayı sürdürmek.
 • Kurum tarafından benimsenen kalite ilkelerine uyarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
 • İç ve dış paydaşların memnuniyetlerini ölçerek memnuniyetin artırılması yönünde uygulamalar yapmak.

Hizmet Alıcıların Memnuniyeti Politikamız:

 • Hizmet alanların geri bildirimlerini ve şikâyetlerini güvence altına alarak izlemek ve şikayetleri objektif olarak ele alarak çözüme kavuşturulmasını sağlamak.
 • Hizmetlerden faydalananlarla şeffaf ve etkin iletişim mekanizmaları oluşturarak süreçlere mevcut ve potansiyel müşteri katılımını arttırmak.
 • Hizmet alıcılara sunulan değer önermelerini gerçekleştirmek üzere süreçlerin ve uygulamaların kalitesini, verimliliğini ve etkililiğini ölçerek sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

İnsan Kaynakları Politikamız:

 • Yönetişim anlayışı içerisinde çok yönlü iletişimi uygulamak.
 • Kurumun orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak kurumun misyon ve vizyonu doğrultusunda kişisel gelişimini sağlamak üzere performansı değerlendirmek ve gerekli destekleri sağlamak.
 • Kurumsal amaçlar ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek eğitim planlaması yapmak ve eğitim planlarını gerçekleştirmek.
 • Kişisel gelişim, terfi, yetkilendirme, takdir ve tanıma uygulamalarında performans değerlendirme sonuçlarını esas almak.
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile tüm personel için güvenilir ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak.

Sorumlu Üniversite Politikamız:

 • Toplumsal değerlere ve çevreye saygılı, sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirerek sosyal gelişim, çevre ve kültürel bilinci geliştirmek.
 • Toplumun ihtiyaçlarına ve çevre sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek.
 • Kurumsal uygulamalar ve hizmetlerde dezavantajlı kesimleri, eşitsizliklerin azaltılmasını, doğal kaynakların bilinçli tüketimi ilkelerini gözetmek.
 • Kurumsal hizmet ve faaliyetlerde sürdürülebilir yeşil kampüsü esas almak.

Kurumsal İletişim Politikamız:

 • Çalışanların kurumsal değerleri ve kimliği benimseyerek, kurum kültürünün yaygınlaşmasına olanak sağlayacak iletişim ortamları oluşturmak.
 • Sakarya Üniversitesi’nin ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm'ünün hedef kitleye tanıtımının yapılabilmesi için politikalar geliştirmek, internet iletişimi ve sosyal medya araçlarının etkin kullanılmasını sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri desteklemek.
 • Medya organları ile iletişimi geliştirerek sürekliliğini sağlamak.
 • Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem vermek.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım çalışmaları yapmak.

STRATEJİLERİMİZ

S.1 - Öğrenciye 21.yüzyıl becerilerini kazandıracak yönde, başarılı öğrenciyi ve eğiticiyi geliştiren, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenci merkezli eğitim-öğretim programları yoluyla edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürebilen, ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip lisans ve lisansüstü öğrenciler mezun etmek ve uluslararasılaşmanın yaygınlaşmasını sağlamak.

S.2 - Lisansüstü eğitim programlarını ülkenin gereksinim ve potansiyellerini göz önünde bulundurarak araştırma-geliştirmeyi destekleyecek şekilde geliştirmek ve başarılı öğrencilerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesini sağlamak.

S.3 - Üniversitedeki ve bölümdeki bilgi birikiminin ve araştırma potansiyelinin, ulusal ve uluslararası paydaşlar ve sanayi ile bütünleşik araştırma-geliştirme faaliyetleri yoluyla sanayinin ve toplumun problemlerinin çözümüne yönelik çıktılara, katma değeri yüksek sosyo-ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamak.

S.4 - Sorumlu üniversiteyi gerçekleştirmek üzere eğitimin geliştirilmesi, sıhhi koşullar, yenilenebilir enerji, insan odaklı toplumsal gelişme, eşitsizliklerin azaltılması, insani gelişmişlik, sorumlu tüketim ve üretim, çevrenin korunması ilkelerini dikkate alarak eğitim, sağlık, sosyal ve çevre alanlarında duyarlı uygulamalar gerçekleştirmek.

S.5 - Üniversitenin ve bölümün iç ve dış paydaşlarıyla ilişkilerini güçlendirerek kamu yönetiminde hesap verebilirliği, ekonomik sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesini güvence altına almak.