Lisans

- Bölüm, yükseköğretimde 'Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri' bilim alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama lisans derecesi sistemine tabidir.

- Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, yeterlilikler sağlandığında 'Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri' bilimi alanında 'Lisans Derecesine' sahip olunur.

- Lisans eğitimine kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puanı almak gerekir. Kayıtlar merkezi sistemle yapılmaktadır. 

- Sakarya Üniversitesi kapsamında yürütülen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı(YÖS) sınavından başarılı olunması halinde de lisans eğitimine öğrenci kabul edilmesi mümkündür.  http://yos.sakarya.edu.tr/

- Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş programlarla da bölüme öğrenci kabul edilmesi mümkündür. 

- ÖSYM tarafından yapılan yatay geçiş sınavlarında başarılı olunması ve taban puanın alınması halinde diğer üniversitelerin aynı bölümlerinden geçiş yapılabilir.

Lisans Eğitiminden Mezuniyet Koşulları:

1- Yeterli kredinin toplanması: Her dönem alınacak derslerden toplanan kredilerdir. Dönem ortasında vize, sonunda final sınavları yapılır. Her ders için tanımlanmış ödevler ve kısa sınavlar da bulunur. Ders için tanımlanmış tüm faaliyetlerden alınan notlar ile dersten başarılı olup olunmadığı hesaplanır. Faaliyet notlarının oransal dağılımı dersin öğretim üyesinin tasarrufundadır. Derslerden başarılı olup yeterli kredi toplandığında (240 AKTS) mezuniyet için koşullardan biri sağlanmış olur. 

2- Bitirme Çalışması Yapılması ve Savunmadan Başarılı Olunması: Son sınıfa gelen öğrenciler eğitim aldıkları alanın konuları ile ilgili bitirme çalışması hazırlar. Bitirme Çalışması, bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bilimsel kural ve etiğe uyularak hazırlanır. Çalışmalar teorik düzeyde olabileceği gibi tercihen ampirik bir araştırma içermelidir. Bitirme çalışmasının ilk defa alanlar için öğrencinin genel not ortalaması en az 1,8 olmalıdır. Daha düşük not ortalamasına sahip öğrenciler bitirme çalışması alamaz. Çalışma tamamlandığında bölüm öğretim üyeleri içinden kurulan üç kişilik juri karşısında savunulur. Savunmadan başarı ile çıkanlar mezuniyet için bu aşamayı da tamamlamış sayılır. Bitirme çalışmasından alınan not genel not ortalamasını etkiler.  Bitirme çalışması yönergesi için tıklayınız.

3- Zorunlu Mesleki Uygulamanın (Stajın) Tamamlanması: Öğrenciler 7+1 uygulaması çerçevesinde son dönemlerini mesleki uygulama (staj) yaparak geçirmek zorundadır. Staj yerinin onaylanması bölüm başkanlğı ve fakülte sorumluluğundadır.  Bölüm başkanlğı öğrencinin teklif ettiği staj yerini onaylamama hakkına sahiptir. Staj süresi 14 tam haftadır. Bu süre içinde öğrencilerin hastalık, iş kazası ve meslek hastalğı primleri Üniversitece ödenir. 14 hafta sonunda öğrenciler staj yerinden kapalı zarf içinde işverenin görüş ve onayını içeren belgeyi danışmanı öğretim üyesine teslim eder. İlgili öğretim üyesi staj evraklarını inceler ve gerekli notu verir. Staj aşamasını da tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanır. Mesleki uygulamadan alınan not genel not ortalamasını etkilemez. Mesleki uygulama hakkında bilgi için tıklayınız.