Ana Sayfa
Bölüm Hakkında

Genel Bilgiler

Amaçlar:

- Sosyal politika, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, insan kaynakları, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında teorik ve pratik yetkinlikleri geliştirecek nitelikli eğitim sunmak,

- Kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinde etkili, vizyon sahibi, yetenekli uzman ve yöneticilerin istihdamı için nitelikli eğitim altyapısı sunmak,

- İlgili alanda bilimsel bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamak.

Hedefler:

- İşgücü piyasalarının işleyişini ve sorunlarını anlayabilen bireyler yetiştirmek,

- Kurumsal ve örgütlü işgücü piyasası hakkında bilgi sahibi bireyler yetiştirmek,

- Yoksulluğun azaltılması, toplumun refahı ve barışı için etkin sosyal politika tedbirleri üretebilen bireyler yetiştirmek, 

- Tüm kurum ve kuruluşlarda insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirip yönetecek bilgiye sahip bireyler yetiştirmek,

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında temel yasa ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi bireyler yetiştirmek, 

- Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde, ahlaklı, kişilikli, sorumluluk sahibi, eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek,

- Bulunduğu çevreye, ailesine ve ülkesine faydalı işler yapabilecek kapasitede bireyler yetiştirmek,

- Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilginin geliştirilmesi için yenilikçi akademik çalışmalar gerçekleştirmek. 

Alınacak Derece:

- Bölüm, yükseköğretimde 'Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri' bilim alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama lisans derecesi sistemine tabidir.

- Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, yeterlilikler sağlandığında 'Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri' bilimi alanında 'Lisans Derecesine' sahip olunur.

Program Çıktıları:

Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika, İnsan Kaynakları ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında ulusal ve uluslar arası düzeylerde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma ve bunları çalışma ortamında kullanabilme

Endüstri İlişkileri ile ilgili temel mevzuata hâkim olup, bunları pratik durumlara uygulayabilme ve yorumlayabilme

Sosyal adalete değer verebilme ve sosyal adalet bilincine sahip olma

Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olmakla beraber alanıyla ilgili kuramsal ve pratiksel bilgileri doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilme, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde iletebilme, yorumlama, eleştirebilme yeteneğine ve yüksek ikna gücüne sahip olma

Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilme, farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip olmakla beraber inisiyatif de kullanabilme

Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip olmakla beraber, bunlar doğrultusunda alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme; nedensel ilişkilerini göz önünde bulundurma, analitik düşünce yapısına sahip olma ve stratejik yaklaşım geliştirebilme

Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma

Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dâhil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olma, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme

Temel Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olma; insan kaynakları ve çalışma ilişkilerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgilenme ve bu yazılımları kullanabilme becerisini kazanma

Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma

Genel Kabul Koşulları:

- Bölüme kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puanı almak gerekir. Bölüme kayıtlar merkezi sistemle yapılmaktadır. 

- Sakarya Ünversitesi kapsamında yürütülen Yabancı Öğrenci Sistemi (YÖS) sınavından başarılı olunması halinde de bölüme öğrenci kabul edilmesi mümkündür.

Özel Kabul Koşulları:

- Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş programlarla bölüme öğrenci kabul edilmesi mümkündür. 

- ÖSYM tarafından yapılan yatay geçiş sınavlarında başarılı olunması ve taban puanın alınması halinde diğer üniversitelerin aynı bölümlerinden bölüme geçiş yapılabilir. 

Önceki Öğrenimi Tanıma:

- Öğrenciler bölümde verilen dersleri daha önce başka bir eşdeğer kurumdan aldıklarını ve başarılı olduklarını belgeleyebilirlerse ilgili dersin öğretim üyesinin teklifi ve bölüm kurulu kararı ile o derslerden başarılı sayılırlar. Bölüm ihtiyaç gördüğü takdirde öğrenciye sınav uygulayarak bilgi seviyesini ölçme hakkına sahiptir. 

Mezuniyet Koşulları:

- Bölümden mezun olabilmek için aşağıda yer alan üç şartın yerine getirilmesi gerekir:

1- Yeterli kredinin toplanması: Her dönem alınacak derslerden toplanan kredilerdir. Dönem ortasında vize, sonunda final sınavları yapılır. Her ders için tanımlanmış ödevler ve kısa sınavlar da bulunur. Ders için tanımlanmış tüm faaliyetlerden alınan notlar ile dersten başarılı olup olunmadığı hesaplanır. Faaliyet notlarının oransal dağılımı dersin öğretim üyesinin tasarrufundadır. Derslerden başarılı olup yeterli kredi toplandığında (240 AKTS) mezuniyet için koşullardan biri sağlanmış olur. 

2- Bitirme Çalışması Yapılması ve Savunmadan Başarılı Olunması: Son sınıfa gelen öğrenciler eğitim aldıkları alanın konuları ilgili bitirme çalışması hazırlar. Bitirme Çalışması, bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bilimsel kural ve etiğe uyularak hazırlanır. Çalışmalar teorik düzeyde olabileceği gibi tercihen amprik bir araştırma içermelidir. Bitirme çalışmasının alınabilmesi için öğrencinin genel not ortalaması en az 1,8 olmalıdır. Daha düşük not ortalamasına sahip öğrenciler bitirme çalışması alamaz. Çalışma tamamlandığında bölüm öğretim üyeleri içinden kurulan üç kişilik juri karşısında savunulur. Savunmadan başarı ile çıkanlar mezuniyet için bu aşamayı da tamamlamış sayılır.

3- Zorunlu Stajın Tamamlanması: Öğrenciler 7+1 uygulaması çerçevesinde son dönemlerini staj yaparak geçirmek zorundadır. Staj yerinin onaylanması bölüm başkanlğı ve fakülte sorumluluğundadır.  Bölüm başkanlğı öğrencinin teklif ettiği staj yerini onaylamama hakkına sahiptir. Staj süresi 14 tam haftadır. Bu süre içinde öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalğı primleri Üniversitece ödenir. 14 hafta sonunda öğrenciler staj yerinden kapalı zarf içinde işverenin görüş ve onayını içeren belgeyi danışmanı öğretim üyesine teslim eder. İlgili öğretim üyesi staj evraklarını inceler ve gerekli notu verir. Staj aşamasını da tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanır. 

Ölçme ve Değerlendirme: 

Bölümde verilen derslerden yeterli sayılabilmek her ders için tanımlanmış bir ara sınav (vize), iki kısa sınav (quiz), bir ödev ve yıl sonu sınavını (final) başarıyla tamamlamak gerekir. Ölçüm aşamalarının oransal değerleri dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir. Her derse ilişkin ölçme ve değerlendirme koşulları ilgili dersin tanıtım ve uygulama formunda yer almaktadır.

İstihdam Olanakları:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunları, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecekleri gibi özellikle sivil toplum kuruluşlarında aranan niteliklere sahip olarak mezun edilirler. 

Mezunlarımızın Başlıca Çalışma Alanları:

- T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kariyer meslekleri

- T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı/ilgili Kuruluşlarında ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kariyer meslekleri

- Diğer bakanlıklar bünyesinde kariyer meslekler

- İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarında Uzman, Danışman ve Yönetici

- Kamu ve özel sektör İnsan Kaynakları Yönetimi Birimlerinde Uzman, Danışman ve Yönetici

- Özel sektör girişimciliği

- Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde geniş bir yelpazede akademik kariyer imkanları mevcuttur

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde verilen eğitimin yüksek nitelikli olması nedeniyle öğrencilerimizin büyük bir kısmı lisans üstü çalışmalarına devam etmektedir.